Výsledky

Pre našich klientov z firemného i akademického prostredia sme počas našej histórie poskytli desaťtisíce konzultačných hodín zameraných na rozvoj ich spolupráce, inovácií a rastu.

Podporili sme viac ako:

 • 200 organizácií pri uzavretí medzinárodných dohôd o spolupráci (transfer technológií, cezhraničná komerčná spolupráca, distribúcia a medzinárodné projekty)
 • 100 firiem v inovačnom manažmente (riešenia ako lepšie a dlhodobo profitovať z inovácií, ako zlepšiť inovačné procesy od výberu myšlienok až ku komercializácii nových produktov, ako efektívnejšie využiť bezplatné dostupné nástroje a verejné prostriedky)
 • 50 firiem podporených pri získavaní negrantových (úverových) finančných prostriedkov na rozvoj podnikania a zvýšenie technologickej úrovne
 • 100 organizácií v účasti v európskych projektoch podporujúcich výskum, inovácie a regionálny rozvoj
 • 50 ochránených technológií s potenciálom vstupu na zahraničné trhy pre firmy i akademické organizácie (univerzity a SAV)
 • 10 firiem v zabezpečení špecializovaného inovačného koučingu zameraného na nastavenie organizačných, predajných i technologických procesov súvisiacich s nasadením nových produktov na trhu, ktoré sú podporené v rámci európskej schémy SME Instrument
 • 80 medzinárodných partnerských podujatí a podnikateľských misií súčasťou takmer 3000 organizácií, pre ktoré sme zorganizovali vyše 9000 stretnutí
 • 100 lokálnych informačných a školiacich podujatí s účasťou takmer 3000 účastníkov
 • 30 firiem v úvodných fázach podnikania v rámci aktivít inkubátora
 • 10 nových centier na podporu podnikania a inovácií na Slovensku v rámci siete podnikateľských a inovačných centier (BIC) regionálnych inovačných a poradenských centier (RPIC)
 • 3 nové inkubátory pre začínajúce inovatívne firmy
 • 5 regionálnych a národných inovačných stratégií, resp. stratégií inteligentnej špecializácie (S3), vrátane analýzy potrieb a silných stránok, návrhu rozvojových opatrení až po vytvorenie akčných implementačných plánov
 • 15 analytických prác s cieľom vylepšiť podnikateľské prostredie s dôrazom na inovácie na miestnej, regionálnej, národnej i nadnárodnej úrovni
 • 5 stratégií a návrhov aktivít na zlepšenie spolupráce medzi akademickými a priemyselnými hráčmi pre rozvoj transferu technológií, využívaniu práv duševného vlastníctva a medzinárodnú spoluprácu
 • zabezpečenie národnej podpornej štruktúry pre európske rámcové programy pre výskum a inovácie