Inovačné stratégie

Aktívne sa účastníme na rozvoji inovačných stratégií v mestách, regiónoch a spolupráca pri vypracovaní národnej inovačnej stratégie.

Od roku 2000 navrhujeme inovačné stratégie pre rozvoj miest, regiónov ako aj Slovenskej republiky a vybraných ekonomických sektorov:

  • rozvoj regionálnych inovačných stratégií a ich implementácia – vypracovali sme regionálne inovačné stratégie pre Trnavský, Prešovský, Nitriansky a Bratislavský kraj podľa metodík Európskej komisie,
  • tvorba finančných nástrojov na rozvoj inovácií – pre mestá a regióny navrhujeme finančné nástroje na rozvoj a rast technologicky orientovaných firiem v rôznych štádiách ich rozvoja,
  • vypracovanie regionálnych a sektorových stratégií inteligentnej špecializácie – S3 – v roku 2012 sme vypracovali stratégiu inteligentnej špecializácie Bratislavského kraja, ktorú schválila Európska komisia ako prvú v nových členských krajinách EÚ a participovali sme na vypracovaní národnej stratégie inteligentnej špecializácie ako „ex ante“ podmienky pre operačný program Výskum a inovácie; pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre sme vypracovali rámec inteligentnej špecializácie rozvoja bioekonomiky v Slovenskej republike.