Riadenie inovácií

Prekážkou efektívneho využívania nových nápadov v podnikaní je často nedostatočný inovačný manažment, ktorý zlyháva v procese výberu správnych myšlienok, organizačnej štruktúre, motivácii  zamestnancov, patentovej ochrane, využívaní licencií, marketingu inovácií či zabezpečení finančných prostriedkov pre ich rozvoj. Práve z tohto dôvodu Európska komisia pripravila prostredníctvom siete Enterprise Europe Network služby podpory inovačného manažmentu pre MSP s cieľom zabezpečenia ich rastu a rozvoja konkurencieschopnosti založenej na inováciách.

Služby na zlepšenie inovačného manažmentu a výkonnosti firmy pokrývajú nasledujúce aktivity:

  • zhodnotenie výkonnosti firmy v oblasti inovačného manažmentu prostredníctvom renomovaného nástroja IMP3rove, výsledkom čoho je benchmark s takmer piatimi tisíckami firiem z celého sveta v príslušnej oblasti (www.improve-innovation.eu),
  • návrh akčného plánu opatrení na prekonanie kritických miest,
  • efektívna podpora pri implementácii aktivít na zlepšenie inovačnej výkonnosti a medzinárodnej konkurencieschopnosti (riešenia ako lepšie a dlhodobo profitovať z inovácií, ako zlepšiť inovačné procesy od výberu myšlienok až ku komercializácii nových produktov, ako efektívnejšie využiť bezplatné dostupné nástroje a verejné prostriedky na rozvoj inovácií, propagáciu inovácií v EÚ a tretích trhoch a ako využiť negrantové prostriedky a služby).

Služby zhodnotenia a podpory inovačného manažmentu sú poskytované bezplatne a sú realizované skúsenými expertmi spoločnosti BIC Bratislava, spol. s r.o., z ktorých každý má minimálne 15 ročnú skúsenosť v oblasti podnikania a inovácií a certifikát na hodnotiaci nástroj IMP3rove, ktorý je vyvinutý pre Európsku komisiu spoločnosťou A.T. Kearney.