Rozvoj inovácií

Pomôžeme vám pri rozvoji inovácií vo vašej organizácii, uvedení nových produktov na trhy, či využitím výsledkov výskumu a vývoja. Využite naše služby v oblasti:

  • transferu technológií a technologickej spolupráci, nákupu a predaju inovatívnych technológií, komercializácii výskumu a vytvárania inovačných partnerstiev,
  • ochrany a využívania práv duševného vlastníctva – od identifikácie vhodných foriem ochrany, cez prípravu prihlášok patentov až po komerčnú spoluprácu pri licencovaní,
  • prípravy inovačných stratégií pre firmy a regióny – od analýzy potrieb a silných stránok, cez návrh rozvojových opatrení až po vytvorenie akčných implementačných plánov,
  • manažmentu inovácií vo firmách – riešenia ako lepšie a dlhodobo profitovať z inovácií, ako zlepšiť inovačné procesy od výberu myšlienok až ku komercializácii nových produktov, ako efektívnejšie využiť bezplatné dostupné nástroje a verejné prostriedky,
  • financovania výskumu a inovácií – získavaniu externých grantových i návratných (úverových a investičných) zdrojov pre financovanie výskumných aktivít, ako aj uvedenia inovácií na trh pre firmy a akademické pracoviská,
  • prípravy a realizácie projektov v programe Horizont 2020, najväčšieho európskeho programu na podporu výskumu a inovácií s rozpočtom 80 miliárd eur.