Inovačné a digitálne vouchre

08.08.2023

Úrad vlády SR vyhlásil v rámci Plánu obnovy a odolnosti výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné a digitálne vouchre.

Termín predkladania žiadostí je do 31.12.2025 alebo do vyčerpania financií pre jednotlivé výzvy. Podnikateľské subjekty môžu získať 5.000 – 15.000 eur na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti na trhu.

 

Inovačné vouchre

Výzva si teda kladie za cieľ stimulovať spoluprácu MSP, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno– vývojových služieb a samosprávami. Môže ísť napríklad o kontraktuálne výskumno–vývojové služby, odborné skúšky, rôzne merania parametrov a analytické výstupy pre potreby podnikov s priamym dosahom na výrobnú prax.

 

Digitálne vouchre

Účelom tejto výzvy je uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Výzva si teda kladie za cieľ stimulovať digitalizáciu služieb a procesov u MSP a podnikov. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie. Široký okruh riešiteľov/poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami umožní identifikovať možnosti v oblasti digitalizovania procesov a služieb a prispeje tak k naštartovaniu digitálnej transformácie, ktorá zásadným spôsobom zmení fungovanie firiem a poskytovanie hodnôt zákazníkom

 

Viac informácií: 

https://vaia.gov.sk/sk/2023/07/14/vyzva-inovacne-vouchery/

https://vaia.gov.sk/sk/2023/07/14/vyzva-digitalne-vouchery/