Tlač obsah okna

IPRAM - O projekte
Školenia v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva
IPRAM course

Bratislava, 14. - 18. apríla 2008
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina
 :: Ciele projektu ::

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia vedeckých pracovníkov z oblasti prírodných vied a biotechnológií a zvýšenie povedomia pracovníkov v oblasti transferu technológií o komerčnom využití výsledkov výskumu a výskumných projektov. Cieľom je stimulovanie transferu technológií z výskumu do praxe a povzbudiť podnikateľské ambície vo vedeckej komunite.

Ochrana výsledkov výskumu v oblasti biotechnológií a prírodných vied právami duševného vlastníctva (IPR) je predpokladom úspešného využitia výsledkov výskumu a začiatku úspešného podnikania, schopného prežiť v rámci globálneho trhu. Avšak, nedostatočné znalosti v oblasti ochrany výsledkov výskumu, a transfer do praxe, ako aj nedostatočné skúsenosti z komercializácie patentovaných objavov bráni rapídnemu transferu technológií a tým aj rozvoju európskeho trhu biotechnológií.

Z tohto dôvodu je ťažké pre mnohé európske krajiny, a obzvlášť pre nové členské krajiny, využiť plné možnosti ich investícií do výskumu prírodných vied a tým pádom ovplyvniť ich finančnú situáciu, ich hospodársky a sociálny rast, ako aj kvalitu života.


:: Školenia ::

Za účelom zvýšenia povedomia medzi vedeckými pracovníkmi, vedúcimi vedeckých tímov a medzi vedcami zo začínajúcich biotechnologických firiem o komercializácii ich výsledkov vedy a výskumu budú v jednotlivých krajinách prebiehať špeciálne školenia (IPRAM courses). Ich cieľom je poskytnúť znalosti o základných aspektoch práv duševného vlastníctva v oblasti prírodných vied a biotechnológií pre vedcov v Európe. Týždňové školenia poskytnú vedcom a pracovníkom organizácií transferu technológií nasledujúce informácie:

  • Znalosti o základných aspektoch práv duševného vlastníctva,
  • Skúsenosti ako využiť informácie obsiahnuté v patentoch v ich každodennej vedeckej práci,
  • Techniky vyhodnocovania práv duševného vlastníctva,
  • A znalosti ako skomercializovať práva duševného vlastníctva predajom licencií.

Školenia budú doplnené rôznymi prípadovými štúdiami z oblasti prírodných vied.


:: Partneri projektu ::