Tlač obsah okna

ELEEN - O projekte


Hlavným cieľom projektu je podpora malých a stredných podnikov (MSP) pri prijímaní metód a nástrojov, ktoré znižujú dopad na životné prostredie a zároveň zvyšujú ich ziskovosť.

Pre dosiahnutie tohto cieľa budú partneri projektu pomáhať MSP premeniť environmentálne výzvy na ekonomické príležitosti. Posilnia sa odborné znalosti v oblasti životného prostredia a budú podporené MSP v oblasti ekodizajnu, energetickej efektívnosti a environmentálnych riadiacich systémov (EMS), so zameraním na legislatívu o:

 • EUP (výrobkoch využívajúci energiu),
 • REACH (registrácii, hodnotení a autorizácii chemikálií),
 • WEE (odpadoch z elektrických a elektronických zariadení),
 • RoHS (obmedzení používania niektorých nebezpečných látok).


Cieľovou skupinou sú výrobné MSP v štyroch kľúčových odvetviach:

 • výroba a spracovanie kovov,
 • textilný priemysel,
 • výroba elektrických a elektronických komponentov,
 • povrchová úprava.


Partneri projektu:

 • Swerea IVF (Švédsko),
 • METU Technopolis (Turecko),
 • BIC Bratislava (Slovensko),
 • REDIT - Network of Technological Centres in the Region of Valencia (Španielsko),
 • Consorzio Pisa Ricerche (Taliansko).